Polisïau a Gweithdrefnau Rhanbarthol

Mae’r Is-grŵp Polisïau a Gweithdrefnau’n gweithredu ar y cyd ac mewn cydweithrediad gyda Byrddau CYSUR a CWMPAS fel ei gilydd. Mae’r Is-grŵp hwn yn ceisio cynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol trwy ddatblygu polisïau a gweithdrefnau rhanbarthol. Mae nifer o bolisïau a gweithdrefnau ar waith o fewn pob sefydliad. Prif amcan y Bwrdd yn 2017/18 yw gweithio tuag at ddatblygu’r rhain yn bolisïau a gweithdrefnau rhanbarthol er mwyn helpu hyrwyddo ymateb mwy cyson i arferion diogelu.

Caiff holl ddogfennaeth ranbarthol ei datblygu gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn cydweithrediad â phartneriaid ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru trwy system aml-asiantaeth ac wrth ymgynghori ag ymarferwyr y rheng flaen, defnyddwyr gwasanaeth, plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

 

Mae pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar draws Cymru wedi arwain wrth godi ymwybyddiaeth o thema diogelu benodol ac wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau gyda gwybodaeth bellach ar bob thema, sydd wedi’u haddasu i’w defnyddio yn ein hardaloedd lleol (gweler isod).

Cymorth cynnar a throthwy anghenion aml-asiantaeth

Nododd adolygiad o Fwrdd CYSUR gan ymgynghorydd annibynnol yr argymhelliad i lunio dogfennau cymorth cynnar a throthwy anghenion aml-asiantaeth er mwyn dod â chysondeb ledled y rhanbarth yn nhermau atgyfeirio plant ac oedolion mewn perygl. 

Y gyntaf oedd ffurflen atgyfeirio unigol i holl asiantaethau:

CYSUR Ffurflen Atgyfeirio Aml-Asiantaeth (FAA) i Blant (Ebrill 2017)
CYSUR Gwybodaeth Ategol FAA

Mae’r ail ddogfen wedi’i llunio i gynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol er mwyn rhoi eglurder dan ba amgylchiadau i atgyfeirio plant a’u teuluoedd am gefnogaeth ar draws y sbectrwm anghenion, gan adeiladu ar gryfderau teuluoedd a deilliannau personol:

CYSUR Dogfen Trothwyau Rhanbarthol & Chymhwystra ar gyfer Cymorth - 'Y Cymorth Iawn ar yr Adeg Iawn' (Ebrill 2017)
CYSUR Cefnogaeth ar gyfer Lles - defnydd lleol

CWMPAS Adult Safeguarding Threshold Guidance

In order to provide regional guidance and consistency, the following ‘adult safeguarding threshold guidance document” has been developed by CWMPAS, the Mid & West Wales Safeguarding Adults Board in collaboration with partner agencies and in consultation with frontline staff.

The purpose of the threshold guidance document is to ensure our regional, collective response to keeping people safe is appropriate and proportionate to the abuse /neglect identified or the risk thereof.

CWMPAS Dogfen Ganllaw Ranbarthol ynghylch Trothwy Diogelu Oedolion

Ffurflen Atgyfeirio Aml-asiantaeth Oedolion mewn Perygl CWMPAS (Ffa)

In line with the Children's MARF, the CWMPAS Board has developed an Adult version to enable the same consistency for adult services.

Protocol Aml-asiantaethol - Trothwy ar gyfer ymholiadau amddiffyn plant o dan Adran 47 a wneir gan wasanaeth cymdeithasol a'r heddlu ar y cyd a chan asiantaeth unigol

Mae'r protocol hwn yn rhoi arweiniad i wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu a phartïon eraill sy'n rhan o unrhyw drafodaethau a/neu gyfarfodydd strategaeth ynghylch ymholiadau Amddiffyn Plant a wneir o dan Adran 47 o Ddeddf Plant 1989 lle mae angen i wasanaethau cymdeithasol a'r heddlu wneud ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47 ar y cyd neu lle mae angen i asiantaeth unigol wneud ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47.

CYSUR Protocol Adran 47 (Ionawr 2018)

Protocol ar gyfer diogelu plant sydd wedi'u heffeithio gan rieni sy'n profi salwch meddwl

Nod cyffredinol y Protocol hwn ydy sicrhau bod plant, gan gynnwys plant sydd heb eu geni i riant/rhieni sy’n profi salwch meddwl, yn derbyn cefnogaeth, diogelwch ac amddiffyniad priodol.

CYSUR Protocol ar gyfer Diogelu Plant sydd wedi'u Heffeithio gan Rieni sy'n profi Salwch Meddwl (Gorffennaf 2017)

Protocol adolygiad arferion

Mae’r protocolau hyn wedi’u datblygu i roi eglurder i’r trefniadau gwaith ar gyfer Adolygiadau Arferion Plant ac Oedolion fel ei gilydd oddi fewn i ranbarth Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r dogfennau’n canolbwyntio ar egwyddorion ehangach Adolygiadau Arferion Plant ac Oedolion cyn i’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol wneud penderfyniad i gomisiynu’n ffurfiol Adolygiad Arferion Plant neu Oedolion neu Fforwm Proffesiynol Aml-asiantaeth.

CWMPAS Protocol Adolygiad Ymarfer Oedolion (Gorffennaf 2017)
CYSUR Protocol Adolygiad Ymarfer Plant (Ebrill 2017)

Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru Polisi Cwynion

Mae’r polisi isod yn datgan sut fydd y Bwrdd yn rheoli cwynion.

Bwrdd Diogelu CaGC Polisi Cwynion (2017)

Protocol aml-asiantaeth ar gyfer datrys gwahaniaethau proffesiynol

Yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae hanes cryf o waith partneriaeth amlasiantaeth. Yn anochel, bydd gwahaniaethau proffesiynol yn codi ar adegau yng nghyd-destun gwaith diogelu cymhleth. Fodd bynnag, pan fydd gwahaniaethau proffesiynol yn digwydd nad ellir eu datrys yn anffurfiol, mae’n hanfodol bod pob aelod o staff neu weithiwr proffesiynol unigol yn gallu herio arfer a phenderfyniadau eraill mewn modd adeiladol a beirniadol. Yn y polisi isod, nodir sut y bydd gwahaniaethau proffesiynol yng nghyd-destun Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu datrys.

Protocol Amlasiantaeth ar gyfer Datrys Gwahaniaethau Proffesiynol (Ebrill 2018)

Strategaeth atal camfanteisio'n rhywiol ar blant CYSUR

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant yw gorfodi neu arwain plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol. Mae'n ffurf ar gamdriniaeth rywiol sy'n cynnwys cyfnewid rhyw fath o daliad a all olygu arian, ffonau symudol ac eitemau eraill, cyffuriau, alcohol, lle i aros, 'amddiffyniad' neu serch.

Mae natur agored i niwed y person ifanc a'r broses o feithrin perthynas a ddefnyddir gan gyflawnwyr yn peri bod y person yn analluog i adnabod natur gamfanteisiol perthynas ac yn methu â rhoi cydsyniad gwybodus.

Strategaeth hyfforddiant diogelu rhanbarthol pob oed

Busnes pawb yw diogelu pobl. Mae Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (MAWWSB) yn ymroddi i ddarparu rhaglenni hyfforddiant amlasiantaethol o safon, er mwyn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n gweithio mewn sefydliadau sector statudol a phreifat a’r trydydd sector i ddiogelu a hyrwyddo ffyniant pobl, gan gynnwys atal ac amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod a mathau eraill o niwed.

Strategaeth Hyfforddiant Diogelu Rhanbarthol Pob Oed (Gorffennaf 2018)

Rhyngwyneb rhwng proses yr adolygiad ymarfer plant ac oedolion ac adolygiau dynladdiad yn y cartref

Mae Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru a’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol priodol o fewn y rhanbarth wedi ymrwymo i atgyfnerthu cyfathrebu a rhannu gwybodaeth wrth wneud Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion ac Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref.

Rhyngwyneb rhwng Proses yr Adolygiad Ymarfer Plant ac Oedolion ac Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru (Gorffennaf 2018)

Procedural response to unexpected death in childhood (PRUDiC) process

The Public Health Wales PRUDiC procedure sets a minimum standard for a response to unexpected deaths in infancy and childhood.  It describes the process of communication, collaborative action and information sharing following the unexpected death of a child.

Regional Safeguarding Children Boards will monitor the PRUDiC processes initiated in their regions and ensure that the procedural response is followed to completion.

Public Health Wales PRUDiC Process (Mawrth 2018)
Mid & West Wales Regional PRUDiC process (Gorffennaf 2018)
Regional Information Sharing Protocol

VAWDASV Strategy

Safer Lives Healthier Relationships VAWDASV Strategy (Nov 2018) (Saesneg yn unig)
Mid and West Wales Specialist DV services (Nov 2018) (Saesneg yn unig)
Easy Read VAWDASV Strategy (Nov 2018) (Saesneg yn unig)
Delivery Plan (Nov 2018) (Saesneg yn unig)

Adran 46 Deddf Plant 1989 (Pwerau’r Heddlu) Protocol ar gyfer Asiantaethau’n Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc Dan 18 Oed

Protocol Adran 46

Polisi a Gweithdrefn Digwyddiadau Diogelu Cymunedol a Gwarchod y Cyhoedd (DDCGC)

DDCGC Gweithdrefn