Thema a Ddigwyddiadau Rhanbarthol

Thema Wythnos Genedlaethol Diogelu yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru eleni yw iechyd meddwl a llesiant. Bydd ein hymgyrch ranbarthol yn canolbwyntio ar iechyd meddwl cadarnhaol, yn enwedig ar feysydd fel cysgu, ymarfer corff a rhyngweithio cymdeithasol, fel elfennau llesiant sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl. Bydd pwyslais nad yw’r rhain yn ddatrysiadau awgrymedig ar gyfer iechyd meddwl niweidiol, ond ffyrdd o weithio tuag at lesiant.

Ein Ymgyrch

Byddwn yn hyrwyddo ein ymgyrch ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu ar Facebook, Twister ac Instagram (chwiliwch am @CYSURCymru).

Mae iechyd meddwl a lles yn thema gyffredin iawn mewn cyfathrebu eleni, o ystyried y pwysau a’r pryderon mae llawer o bobl yn eu profi.  Ar adeg sy’n heriol i gymaint ohonom, roedden ni’n meddwl ei fod yn bwysig sôn am weithio tuag at iechyd meddwl cadarnhaol.

Yr yr un modd ag y gallwn wneud ymarfer corff a bwyta’n iach i wella ein hiechyd corfforol, mae sawl ffordd y gallwn weithio i wella ein hiechyd meddwl hefyd.  Bob dydd, byddwn yn siarad am un elfen o les meddyliol: sut mae’n effeithio ar iechyd meddwl, a sut gallwn weithio i’w wella.  Yr agweddau ar iechyd meddwl cadarnhaol y byddwn yn edrych arnynt yw: cysgu; ymgysylltu â natur; ymarfer corff; rhyngweithio cymdeithasol a hamdden; a diet.

Fel ein hiechyd corfforol, er y gallwn geisio gwella ein lles drwy ddatblygu arferion da a ffyrdd iach o fyw, mae adegau pan gall ein hiechyd meddwl neu gorfforol ddioddef cymaint fel bod angen cefnogaeth arnom.  Mewn geiriau eraill, i unrhyw un sy’n brwydro â gorbryder, iselder, straen neu unrhyw fath arall o iechyd meddwl andwyol, mae ein neges yr un fath bob tro – siaradwch â rhywun sy’n gallu eich helpu.  Gallwch fynd i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau sy’n gallu eich helpu.  Nid yw’r agweddau hyn ar les yn cael eu hargymell fel iachâd ar gyfer problemau iechyd meddwl, ond fel ffyrdd cyffredinol y mae ymchwil yn dweud wrthym y gallwn geisio gwella ein lles meddyliol yn gyffredinol.

Digwyddiadau Lleol - Diogelwyr Iau Sir Benfro

Poster: Cadw Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion yn Ddiogel yn Sir Benfro
Adnoddau ar gyfer ysgolion gynradd
Adnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd