Beth i ddisgwyl

Wythnos Diogelu 2019

Mae cyd-gysgu peryglus gyda babanod, ac oedolion sy’n hunan-esgeuluso ymhlith testunau i’w trafod y tynnir sylw atynt yn yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sy’n rhedeg o ddydd Llun nesaf (4 Tachwedd).

Mae rhaglen eang yn cael ei chynnal trwy gydol yr wythnos ledled Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys yn cynnwys cynadleddau, digwyddiadau ymgysylltu a gweithdai.

Un o uchafbwyntiau’r wythnos yw cynhadledd flynyddol y Bwrdd yng Ngholeg Sir Benfro yn Hwlffordd ddydd Iau, 14 Tachwedd.

Cyflwynir y prif anerchiad gan Dr Eileen Munro, Athro Emeritws Polisi Cymdeithasol yn Ysgol Economeg Llundain.

Dr Munro yw awdur Munro Review of Child Protection – a child-centred system, a wnaeth nifer o argymhellion i ddiwygio’r system amddiffyn plant o fod yn system or-fiwrocrataidd i un sy’n cynnal ffocws ar y plentyn.

Bydd y gynhadledd yn tynnu sylw at y prif gyflawniadau ar draws y rhanbarth o ran gweithredu’r ymagwedd Arwyddion Diogelwch wrth weithio gyda theuluoedd.

Mae Arwyddion Diogelwch yn ymagwedd fwy cynhwysol, yn canolbwyntio ar atebion, sy’n annog teuluoedd i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain i’r heriau y gallant fod yn eu hwynebu.

Yn ystod yr wythnos, bydd y Bwrdd Diogelu yn mynd ati hefyd i gynyddu ymwybyddiaeth o amgylchiadau lle mae cyd-gysgu yn  anniogel, yn ogystal â pheryglon hunan-esgeuluso a chelcio.

Bydd technoleg yn thema hefyd wrth i’r Bwrdd lansio’i wefan yn ffurfiol ar ei newydd gwedd, ynghyd â gwell presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol er mwyn gwella ymwybyddiaeth o’i waith a’i swyddogaethau.

Bydd fersiwn newydd Gweithdrefnau Amddiffyn Cymru Gyfan yn cael ei lansio hefyd, a bydd Heddlu Dyfed Powys yn dilyn rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau i ymgysylltu ag ysgolion a chymunedau, gan ganolbwyntio ar amrywiaeth o themâu fel secstio, seiberdroseddu a chamfanteisio.

Cyd-gysgu mewn amodau peryglus

Am y thema

Un o themâu rhanbarthol #WythnosDiogeluCenedlaethol yw cyd-gysgu mewn amodau peryglus.

Mae tystiolaeth o blaid ac yn erbyn rhannu gwely gyda’ch baban - ond mae’r neges yn glir o ran yr hyn sy’n gwneud cyd-gysgu’n beryglus.

Peidiwch â chyd-gysgu â’ch baban:

  • Os ydych wedi bod yn yfed alcohol neu’n cymryd cyffuriau
  • Os ydych yn ysmygu’n rheolaidd
  • Os ydych yn cysgu ar y soffa neu mewn cadair gyfforddus
  • Os ydych yn hynod flinedig / gysglyd
Hunan-esgeulustod a chelcio

Am y thema

Rhywbeth arall rydym ni’n canolbwyntio arno yn ystod Wythnos Diogelu yw hunan-esgeulustod a chelcio. Mae’n fwy nag aflendid, neu lanastr – mae’n gallu cyrraedd pwynt lle mae’r unigolyn mewn perygl o fethu â gofalu amdano’i hun a’i gartref. 

Gallech dysgu mwy am y thema bwysig hyn gan clicio yma.

Rhaglen Rhanbarthol

Rhaglen Rhanbarthol