Mae CYSUR: Bwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru a CWMPAS: Bwrdd Diogelu Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o gyhoeddi a chyflwyno ei chweched cynllun strategol blynyddol ar y cyd ar gyfer 2022-23. Wrth i ni symud ymlaen at gyhoeddi, ddwy flynedd ar ôl dechrau pandemig byd-eang COVID-19, fel cydweithfa amlasiantaeth rydym wedi dysgu llawer iawn am ein cryfder a’n cadernid yn ein hymateb i’r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a welwyd mewn cenhedlaeth. Mae’r meysydd a nodwyd ar gyfer gwelliant parhaus yn ffurfio sail i gynllun a rhaglen waith uchelgeisiol ar gyfer y flwyddyn i ddod, sydd am geisio parhau i gyfnerthu’r hyn a ddysgom o heriau’r pandemig a pharhau i ddysgu gwersi o’n profiadau er mwyn gwella ymarfer diogelu wrth symud ymlaen.

Gallwch lawrlwytho a gweld ein Cynllun Blynyddol isod.

Cynllun Blynyddol CYSUR a CWMPAS ar y Cyd 2022-23