CYSUR 5 2017 - Adroddiad Cryno ar Adolygiad Ymarfer Plant

Heddiw, mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi Adolygiad Ymarfer Plant Cryno, sef CYSUR 5 2017, mewn perthynas â dau blentyn a oedd yn byw ym Mhowys. 

Cynhaliwyd yr Adolygiad yn unol â’r ddeddfwriaeth statudol a amlinellir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a’r canllawiau cysylltiedig Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl – Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant (Llywodraeth Cymru, 2016). 

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y datganiad canlynol i gyd-fynd â chyhoeddi’r adroddiad.

Mae’r adolygiad wedi bod yn gyfle i fyfyrio a rhannu gwersi ymhlith yr holl sefydliadau partner. Cydnabyddwn bwysigrwydd cydweithrediad teulu’r plant ar ochr y fam ac ymrwymiad ymarferwyr i’r broses hon. 

Gobeithiwn y bydd yr Adroddiad hwn yn cyfrannu at ddysgu parhaus ehangach mewn perthynas â nifer o faterion diogelu a amlygwyd.

Bydd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn goruchwylio’r broses o gyflawni’r cynllun gweithredu ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod gwersi’n parhau i gael eu dysgu a bod gwasanaethau’n gwella. 

CYSUR 5 2017 - Adroddiad Cryno ar Adolygiad Ymarfer Plant