CYSUR 2 2018 - ADRODDIAD CYMRAEG YN YR ARFAETH

Heddiw mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig CYSUR 2 2018 mewn perthynas â pherson ifanc 18 mlwydd oed oedd yn byw yng Ngheredigion.

Mae’r Adolygiad wedi ei weithredu yn unol â deddfwriaeth statudol a ymgorfforir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  a’r canllawiau perthynol Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl – Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant (Llywodraeth Cymru 2016). 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi’r datganiad i’r wasg canlynol i gyd-fynd gyda chyhoeddi’r adroddiad;

‘Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cyfleu ei gydymdeimlad diffuant i deulu, gofalwyr a ffrindiau’r person ifanc ynghyd â phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y farwolaeth drasig hon.

Mae ymroddiad a chyfraniad pawb sydd wedi cymryd rhan yn y broses adolygu yn ystod yr adeg anodd yma wedi sicrhau bod yr adroddiad yn darparu darlun clir o fywyd y person ifanc a’r heriau a wynebwyd.

Mae’r adolygiad wedi bod yn gyfle i fyfyrio ac i rannu dysgu ymysg yr holl sefydliadau partner a’r ymarferwyr mewn modd  aml-asiantaethol.

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yn cyfrannu at ddysgu ehangach parhaus mewn perthynas â nifer o faterion diogelu allweddol. ‘

Bydd gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru drosolwg o ddarpariaeth cynllun gweithredu  ac mae’n ymrwymedig i sicrhau y bydd gwersi yn parhau  i gael eu dysgu a bydd gwasanaethau yn gwella.

Adroddiad Terfynol

CYSUR 2 2018