CYSUR 1 2017

Heddiw mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad Ymarfer Plant Cryno CYSUR 1 2017 mewn perthynas â baban 4 wythnos oed.

Mae’r Adolygiad wedi ei weithredu yn unol â deddfwriaeth statudol a ymgorfforir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  a’r canllawiau perthynol Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl – Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant (Llywodraeth Cymru 2016). 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi’r datganiad i’r wasg canlynol i gyd-fynd gyda chyhoeddi’r adroddiad;

‘Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cyfleu ei gydymdeimlad diffuant i deulu’r baban ynghyd â phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y farwolaeth drasig hon.

Mae’r adolygiad wedi bod yn gyfle i fyfyrio ac i rannu dysgu ymysg yr holl sefydliadau partner a’r ymarferwyr mewn modd  aml-asiantaethol ac rydym yn cydnabod ymroddiad a chyfraniad pawb sydd wedi cymryd rhan yn y broses adolygu.

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yn cyfrannu at ddysgu ehangach parhaus mewn perthynas â nifer o faterion diogelu allweddol. ‘

Bydd gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru drosolwg o ddarpariaeth cynllun gweithredu ac mae’n ymrwymedig i sicrhau y bydd gwersi yn parhau i gael eu dysgu a bydd gwasanaethau yn gwella.