CPR CYSUR 2 2017

Heddiw, bydd Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi Adolygiad Arfer Plant Cryno, CYSUR 2 2017, er parch i berson ifanc pymtheg oed oedd yn byw yng Ngheredigion.

Cynhaliwyd yr adolygiad yn unol â deddfwriaeth statudol a nodwyd yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r canllaw cysylltiedig, Cydweithio i Ddiogelu Pobl – Cyfrol 2 – Adolygiadau Arfer Plant (Llywodraeth Cymru 2016).

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhyddhau’r datganiad canlynol i gyd-fynd â’r adroddiad: 

“Dymuna Cyngor Sir Ceredigion gyfleu ei gydymdeimladau diffuant i deulu a ffrindiau agos y person ifanc.

Mae eu hymgysylltiad nhw â’r broses adolygu yn ystod y cyfnod heriol hwn wedi sicrhau bod stori’r person ifanc yn cael ei hadrodd fel rhan o’r Adroddiad a hefyd wedi helpu ni i amlygu ffyrdd y gall asiantaethau gryfhau a gwella arferion diogelu.

Mae’r adolygiad wedi bod yn gyfle i ni adlewyrchu a rhannu dysgu ymysg pob sefydliad partner a chydnabyddwn bwysigrwydd cydweithrediad teulu a ffrindiau agos y person ifanc, ac ymrwymiad ymarferwyr i’r broses hon.

Gobeithiwn y bydd yr Adroddiad hwn yn cyfrannu at ddysgu ehangach parhaus mewn perthynas â nifer o faterion diogelu allweddol.”

Bydd Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn goruchwylio cyflwyno’r cynllun gweithredu ac mae’r bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod gwersi yn parhau i gael eu dysgu a bod gwasanaethau yn gwella.