Beth yw caethwasiaeth fodern?

Mae Caethwasiaeth Fodern, a elwir hefyd yn gaethwasiaeth gyfoes, yn cyfeirio at gaethwasiaeth sy'n parhau i fodoli heddiw.

Mathau o Gaethwasiaeth

 • Caethwasiaeth drwy linach – lle mae pobl yn cael eu geni i mewn i gaethwasiaeth.
 • Llafur caethwasanaeth - y cyfeirir ato hefyd fel caethwasanaeth dyledus, pan mae pobl yn mynd yn ddyledus i eraill ac yn cael eu gorfodi i weithio er mwyn talu'r ddyled afrealistig yn ôl. Yn aml gorfodir pobl i weithio ymhell y tu hwnt i swm gwreiddiol y ddyled. Gan weithio'n aml o dan rym bygythiadau a cham-driniaeth, mae pobl yn cael eu gwneud yn ddiymgeledd.
 • Llafur dan orfod – unrhyw waith yr ymgymerir ag ef yn erbyn ewyllys person, â'r bygythiad o ryw fath o gosb os na chaiff gwaith ei gyflawni.  Mae llafur mudwyr dan orfod a chaethwasiaeth rhyw yn enghreifftiau o hyn.
 • Masnachu Pobl – recriwtio a chludo pobl at ddiben camddefnydd gan ddefnyddio trais, bygythiadau a dulliau gorfodol.
 • Priodas gynnar neu dan orfod - pan fydd rhywun yn priodi yn erbyn ei ewyllys. Byddai priodasau plant yn cael eu hystyried fel caethwasiaeth yn y rhan fwyaf o achosion.
 • Caethwasiaeth plant - ni ddylid ei gymysgu â llafur plant, caethwasiaeth plant yw pan gam-fanteisir ar blant er budd rhywun arall. Gall cynnwys masnachu plant, priodi a chaethwasiaeth ddomestig.

Arwyddion i gad golwg amdanynt?

Yn aml mae'n anodd nodi caethwasiaeth, ond mae rhai arwyddion i gadw golwg amdanynt. Efallai y bydd y canlynol yn wir am rywun mewn caethwasiaeth:

 • Ei symudiadau'n cael ei gyfyngu – dim dogfennau adnabod neu fawr ddim cyfle i symud yn rhydd.
 • Edrych fel petai'n cael ei esgeuluso – lle gorlawn, amodau gwael, gall arwain at ddioddefwr yn edrych fel na bai'n digon o faeth, wedi ei anafu neu wedi gwisgo'n wael.
 • Diffyg eiddo personol
 • Diffyg ymddiriedaeth mewn eraill - efallai y dywedwyd wrth ddioddefwyr i osgoi siarad â phobl eraill ac efallai eu bod yn ofni'r canlyniadau os byddant yn mentro gwneud hynny.
 • Ddim yn gallu cyflwyno dogfennau adnabod megis pasbort - mae'n bosib bod y rhain wedi cael eu cymryd oddi ar y dioddefwyr er mwyn ceisio eu hatal rhag dianc.
 • Cysylltiad cyfyngedig â theulu

Beth i'w wneud os ydych yn amau bod rhywun yn dioddef o gaethwasiaeth neu os ydych yn ddioddefwr eich hun?

Y peth pwysicaf i'w wneud os ydych yn ddioddefwr caethwasiaeth neu'n amau bod rhywun arall yn y sefyllfa hib, yw rhoi gwybod amdano.

Llinellau cymorth

 • Mewn argyfwng: 999
 • Arferol/nid mewn argyfwng: 101
 • Crimestoppers: 0800 555111
 • Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: 08000 121 700

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN -Cliciwch yma.

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch yma.

Pa gymorth sydd ar gael i mi fel goroeswr caethwasiaeth?

Mae sefydliadau yng Nghymru sy’n gallu darparu cymorth arbenigol os ydych chi’n oroeswr caethwasiaeth.

Mae Llwybrau Gofal a Bawso yn darparu cymorth i bobl 18 oed a hŷn ac mae Barnardo’s yn darparu cymorth i bobl ifanc a phlant dan 18 oed.

Darparu’r gofal priodol, ar yr adeg iawn, ar eich cyfer chi

Mae ‘Llwybr Gofal’ ar waith i unrhyw un y tybir sydd wedi goroesi caethwasiaeth yng Nghymru. Mae’r Llwybr yn sicrhau bod y cymorth iawn yn cael ei ddarparu i chi, yn dibynnu ar eich anghenion. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau iechyd, y rhai a ddarperir gan awdurdodau lleol a gwasanaethau arbenigol yn ôl y gofyn.

Yng Nghymru, y prif wasanaethau arbenigol yw:

Bawso – Prosiect Diogel

BAWSO

Mae gweithwyr cymorth Bawso yn gweithio gyda goroeswyr i greu cynlluniau cymorth unigol, sy’n gallu cynnwys cymorth ariannol, cymorth i fanteisio ar wasanaethau iechyd a thriniaethau, cynghori arbenigol, cyngor troseddol a chyngor cyfreithiol sy’n gysylltiedig â mewnfudo, cyfleoedd addysg a chyflogaeth a chymorth arall yn ôl yr angen.

Mae Bawso yn darparu llety ar gyfer dynion a menywod fel rhan o’u cymorth. Gallant weithio fel gwasanaeth allgymorth hefyd gyda’r rhai nad oes angen llety arnynt.

Os ydych chi angen cymorth, cysylltwch â’r Gweithiwr Cynghori ar 029 20644633neu 0800 7318147

Llwybrau Newydd – Prosiect Liberate

Liberate

Bydd gweithwyr Liberate yn darparu cymorth seicolegol, eiriolaeth ymarferol a chymorth i oroeswyr osgoi sefyllfaoedd lle y gellid cam-fanteisio arnynt. Byddant yn cadw mewn cysylltiad â’r heddlu ac asiantaethau eraill hefyd drwy allgymorth.

Os ydych chi angen cymorth, ffoniwch 01633 250205 a gofynnwch am gael siarad â gweithiwr masnachu pobl.

Mae Barnardo’s yn darparu cymorth ar gyfer plant (dan 18 oed) sydd wedi dioddef caethwasiaeth. Bydd plant sydd wedi goroesi hyn yn cael eu paru â gweithwyr cymorth sydd wedi’u hyfforddi ac sy’n deall bod plant sydd wedi dioddef masnachu pobl yn agored iawn i niwed ac angen cymorth sy’n benodol i’w hanghenion.

Os ydych chi dan 18 oed, wedi goroesi caethwasiaeth ac angen cymorth, ffoniwch linell gymorth Caethwasiaeth Fodern ar 0800 0121700.

Beth mae'r Deyrnas Unedig wedi'i wneud er mwyn mynd i'r afael â Caethwasiaeth Fodern?

Yn 2015, gwnaeth y Deyrnas Unedig roi Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ar waith.

Beth mae'r Ddeddf yn ei olygu?

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith i sefydliadau masnachol mawr gyflwyno datganiad masnachu pobl a chaethwasiaeth o ran eu cadwyni cyflenwi bob blwyddyn ariannol.