Canlyniadau â blaenoriaethau strategol a nodwyd ar gyfer 2018-19

Cysur Logo
  1. Gwell Ymgysylltiad: Dangos bod llais plant ac oedolion sy’n cael eu heffeithio gan waith y Bwrdd yn ganolog i’n gwaith a bod barn plant, pobl ifanc, oedolion sydd mewn perygl, eu teuluoedd ac ymarferwyr rheng flaen yn llywio ymarfer ac yn siapio gwasanaethau
  2. Dysgu Systematig: I barhau i ddatblygu a gwella’r ffordd rydym yn gweithio fel bod canlyniadau plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl yn gwella
  3. Gwybodaeth a Sgiliau Cynyddol: Sicrhau ein bod yn gwybod am y bobl sydd fwyaf mewn perygl yn ein rhanbarth a’u diogelu'n effeithiol
  4. Arweinyddiaeth, Dylanwad a Her Gref: Darparu arweinyddiaeth strategol gadarn a her effeithiol ar draws y bartneriaeth, a dylanwadu ar yr agenda cenedlaethol mewn perthynas â blaenoriaethau diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru
 

Mae’r ffordd rydym yn bwriadu cyflawni'r canlyniadau hyn a’r crynodeb o welliannau rydym yn cynnig eu gwneud i’n galluogi i gyflawni ein hamcanion, wedi’u rhestru yn ein Cynllun Busnes.