Cyhoeddi Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig

Heddiw (dydd Iau 8 Medi 2022) mae Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig, CYSUR 4 2019, a ysgrifennwyd gan yr adolygydd annibynnol Gladys Rhodes White OBE.

Cynhaliwyd yr Adolygiad yn unol â deddfwriaeth statudol a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r canllawiau cysylltiedig Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl – Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant (Llywodraeth Cymru, 2016).

Nod yr Adolygiad Ymarfer Plant hwn yw dysgu gwersi o achos cymhleth a thrasig.

Mae hwn yn achos lle mae cam-drin wedi cael effaith hirsefydlog ar yr holl ddioddefwyr, ac mae’n ymwneud â cham-drin dros genedlaethau yng Nghymru a Lloegr.

Mae gweithwyr proffesiynol yn dal i weithio i gynorthwyo’r dioddefwyr a byddant yn parhau i wneud hynny am beth amser i ddod wrth iddynt geisio datblygu dyfodol cadarnhaol.

Roedd yr achos yn un cymhleth dros ben a ddaeth i’r amlwg, a diogelwyd y plant, dim ond oherwydd bod grŵp bach o weithwyr proffesiynol o asiantaethau gwahanol sy’n gweithio ym maes amddiffyn plant wedi dangos cydweithrediad, dycnwch a gwydnwch, a gwelwyd y dystiolaeth o hyn yn yr Adolygiad Ymarfer Plant.

Mae gwelliannau y gellir eu gwneud, ac mae Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR) wedi ymrwymo i weithredu’r holl argymhellion o’r Adolygiad Ymarfer Plant hwn a ysgrifennwyd yn annibynnol.

Byddwn yn gweithio’n agos â’n staff a holl asiantaethau’r Bwrdd i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu.

Cyhoeddi Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig

Gweld yr Adroddiad Adolygiad Ymarfer Plant
Briffio 7 Munud CYSUR 4 2019